North Isle of Endless Summer

 
x: y:
Area동부 라노시아
레벨50 

물고기

멜토르 망둥이 3 바닷가
복어 22 바닷가
풀잎해룡 33 바닷가
줄삼치 43 먼바다
살라오스 갈치 55 먼바다
대왕조개 55 바닷가
대왕오징어 55 먼바다
메갈로돈 70 먼바다
바다 초코초코보 1 먼바다
작은 페뤼코스 80 먼바다

Fishing

3 22 33 43 55 55 55 70 1 80
1
5
10
15
20
22
25
30
32
32
34
35
37
40
45
48
50
3
43
55

후크


LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

LT
ET

날씨

(Number: 80961)
45.1%
30.1%
9.8%
5.1%
5.0%
5.0%

댓글

(9) 원문

Name 
Comment 


Top
North Isle of Endless Summer - 고양이는 배고프다